Ban Quản lý các khu công nghiệp

LỊCH CÔNG TÁC NGÀY

Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm